Adatkezelési tájékoztató

az érintett természetes személy jogairól
személyes adatai kezelése vonatkozásában

 

1. Bevezetés, a tájékoztató célja és hatálya

„GLOBÁL SPORT” Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen adatkezelési tájékoztatójának célja, hogy az érintett természetes személyeket (a továbbiakban: érintettek vagy felhasználók) tömören, könnyen hozzáférhetően, világos és közérthető módon tájékoztassa a személyes adataik kezeléséről, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (2016/679 számú rendelet – „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően.

Jelen tájékoztató célja továbbá, hogy az Adatkezelő által üzemeltetett www.globalsport.hu weboldallal (a továbbiakban: weboldal vagy honlap) kapcsolatos adatkezelési és adatvédelmi szabályokat rögzítse és ismertesse a felhasználókkal, tájékoztatást adjon különös tekintettel a kezelt személyes adatok körére, az adatkezelés céljára, jogalapjára és időtartamára, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyére, az adatbiztonság követelményeire, illetve az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire vonatkozóan.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, amelyeket a hatályos jogi szabályozás alapján alakított ki. Az Adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak.

A tájékoztatást ki kell függeszteni az Adatkezelőnek az ügyfélforgalom számára rendszeresített, nyilvános helyiségében, közzé kell tenni a honlapon, illetve az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

Személyi hatály: Jelen tájékoztató minden olyan természetes személyre vonatkozik, akiknek az adatait az Adatkezelő kezeli, kivéve a munkaviszonnyal összefüggő adatkezeléseket.

Tárgyi és időbeli hatály: Jelen tájékoztató az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek túlnyomó részét lefedi, ugyanakkor az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy speciális esetekben, kisebb számú érintettre vonatkozóan külön adatkezelési tájékoztatásokat is kiadjon.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a tájékoztató egyoldalú megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételére a változtatásokkal egyidejűleg.

2. Általános tudnivalók, az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő adatai:

A cég neve: „GLOBÁL SPORT” Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4030 Debrecen, Tömös utca 17.
Cégjegyzékszám: 09-09-003314
Adószám: 11157625-2-09
Képviselő: Molnár András ügyvezető
Telefonszám: +36-52/212-051
E-mail cím: sales@globalsport.hu
Az adatkezelés helye: az Adatkezelő székhelye

A személyes adatokat az Adatkezelő vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve az Adatkezelő részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, az Adatkezelő által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése

 • az érintett önkéntes hozzájárulása alapján,
 • szerződés teljesítése,
 • az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy
 • az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése érdekében történik (jogalapok).

Az adatkezelés egyes területeire vonatkozó tájékoztatás:

A kezelt adatok köre: Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására. A cookie-k rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít az Adatkezelőnek, hogy pontosabb képet kaphasson a weboldal látogatóinak tevékenységeiről. Ezek a sütik anélkül készítenek jelentést a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, hogy egyénileg azonosítanák a látogatókat a Google számára. A Google Analytics megmutatja, hogy a látogatók honnan kattintottak a weboldalra, mennyi időt töltenek rajta és földrajzilag hol találhatóak. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg az Adatkezelő a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérje a Google Analytics által megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

A Facebook Pixel cookie egy olyan kisméretű kódrészlet, amelynek a weboldal forráskódjában történő elhelyezésével az Adatkezelő nyomon követheti a Facebook-on is regisztrált felhasználók tevékenységét. Működése nagyban hasonlít a fentebb ismertetett Google Analytics cookie-hoz.

A SALESmanago egy automatizált marketing-szoftver, azaz egy olyan program, amely beépített funkciói segítségével lehetővé teszi az Adatkezelő részére a különböző direkt marketing kampányok létrehozását, automatizált lebonyolítását.

A kezelt adatok köre: IP cím, tartózkodási hely, a weboldal látogatásának ideje, időtartama és gyakorisága.

Az adatkezelés célja: A cookie-k célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye, ennek megfelelően az adatkezelés célja az ezek által megszerzett adatok által biztonságos böngészést nyújtani, elemezni a honlap használati adatait, fejleszteni a weboldalt, a szolgáltatásokat, javítani a felhasználói élményt.

Az adatkezelés jogalapja, az adatok összegyűjtésének módja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A honlap meglátogatásakor a jelen tájékoztató linkjét is magában foglaló felugró ablakban a felhasználó tájékoztatást kap a cookie-k alkalmazásáról.

Az adatkezelés időtartama: Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre, de legfeljebb 2 évre tárolásra kerül a felhasználó számítógépén. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára.

3.2. Kapcsolatfelvétel, ügyfél-levelezés, reklamációk kezelése

A kezelt adatok köre: az Adatkezelővel a honlapon szereplő elérhetőségeken (cím, telefon, fax, e-mail) keresztül kapcsolatot felvevő érintett által megadott adatok, így különösen név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Az érintettnek lehetősége van a www.globalsport.hu honlap Kapcsolat menüpontjában közvetlenül üzenetet küldeni az Adatkezelő részére, ebben az esetben a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, tárgy és az üzenet szövege. A honlap ezen menüpontján keresztül a felhasználón kérhet üzleti ajánlatot az Adatkezelőtől, azonban megrendelés leadására ez a menüpont nem használható. Reklamáció esetén az Adatkezelő a név, cím, e-mail cím és telefonszám megadását kéri.

Az adatkezelés célja: az érintett üzenetének megválaszolása, reklamáció, panasz esetén a kivizsgálás eredményének közlése.

Az adatok címzettjei: az Adatkezelő vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatársai.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és egyértelmű hozzájárulása, fogyasztóvédelmi jogi kötelezettségek teljesítése. A honlapon keresztül történő üzenetküldés esetén a felhasználó a „Küldés” gomb megnyomásával adja meg hozzájárulását, miután az Adatkezelő felhívta a figyelmét a jelen tájékoztatóra.

Az adatkezelés időtartama: 2 év, igényérvényesítés esetén az igény elévülésének idejéig.

3.3. Hírlevél feliratkozáskor megismert és kezelt adatok

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő legfrissebb híreiről és ajánlatairól való tájékoztatás. Az Adatkezelő a feliratkozó előzetes és kifejezett beleegyezésével a megadott személyes adatokat olyan marketing- és reklámtevékenységekre is felhasználhatja, mint például információ küldése a saját vagy általa értékesített termékekről és szolgáltatásokról, melyek érdekesek lehetnek a feliratkozó számára. A feliratkozó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, vagy jelezheti az Adatkezelő valamely elérhetőségén, ha a továbbiakban nem szeretné, hogy adatait marketing- és reklámcélokra használja fel az Adatkezelő.

A feliratkozó a hírlevélre való feliratkozással kifejezetten kéri, hogy ilyen célú megkeresések során ő is a címzettek között legyen.

A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

Az adatok címzettjei: az Adatkezelő vezetője, rendszergazdája, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatársak, a hírlevél küldő rendszer üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó (MailChimp) munkatársai.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a honlapon a „Feliratkozás” gomb megnyomásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

Az adatkezelés időtartama: leiratkozásig.

3.4. Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

3.4.1. Természetes személy ügyfelek esetén

Az Adatkezelő a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók – személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. Érintettnek minősül minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatot létesít vagy létesíteni kíván. A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő vezetője, ügyfélkiszolgálással, pénzügyekkel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

A kezelt adatok köre: név, lakcím, székhely, születési név, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, adóazonosító jel, adószám, nyilvántartási szám, esetlegesen vállalkozói vagy őstermelői igazolvány szám, illetve az ajánlatkéréshez és a szerződéskötéshez kapcsolódó egyéb adatok (például partnerszám).

Az adatkezelés célja: a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása, kapcsolattartás, szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintettel folytatott kommunikáció alapján megkötendő szerződés létrehozása, a tervezett szerződés megvalósítása érdekében célszerű lépések megtételéhez szükséges. Erre tekintettel ilyen esetekben az érintett hozzájáruló nyilatkozata az adatkezeléshez nem szükséges, azonban a szerződéskötés meghiúsulása esetén az ilyen jogi alapon kezelt személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 8 év, a számviteli és adó szabályoknak megfelelően, illetve amennyiben a partner és az Adatkezelő között jogvita van folyamatban, úgy a jogvita jogerős befejeződésének, illetve a jogerős határozat végrehajthatóságának elévülési ideje. Egyszeri ajánlatadás, vagy egyszeri tájékoztatás esetén az érintett természetes személy adatait az Adatkezelő hozzájáruló nyilatkozat alapján kezeli és 30 napon belül törli, amennyiben szerződés nem jön létre. Rendszeres tájékoztatáshoz való hozzájárulás esetén e 30 napos törlési határidő pedig azon időponttól, vagy eseménytől számított 30. nap, amely napon az érintett természetes személy hozzájáruló nyilatkozata szerint megszűnik a tájékoztatási lehetőség, vagy amely napon a természetes személy az adatai kezeléséhez való hozzájárulását visszavonta, vagy kifejezetten kérte adatai törlését.

3.4.2. Jogi személy ügyfelek természetes személy képviselőire vonatkozó rendelkezések

A kezelt adatok köre: a természetes személy neve, telefonszáma, fax száma, e-mail címe. Felelős műszaki vezető esetén a szerződésben a lakcím és a NÜJ-szám (Napló Ügyfél Jel) is szerepel.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: A jogalapot a partnerrel kötött szerződés teremti meg. Az érintett képviselő személyes adatainak kezelője elsődlegesen az általa képviselt, az Adatkezelő részére az adatot megadó üzleti partner. Az Adatkezelő vélelmezi, hogy a partner által megadott személyes adat közlése adatvédelmi szempontból is jogszerű volt, ezért az érintett külön hozzájáruló nyilatkozatára nincs szükség. A nyilvános cégiratokban, egyéb más hasonló nyilvános adatbázisban megjelölt képviselő esetében a partner adatközlése hiányában, önmagában az adatbázis nyilvánossága megalapozza az abban szereplő személyes adatok tekintetében a jogszerű adatkezelés vélelmét. A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő vezetője, ügyfélkiszolgálással, pénzügyekkel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének megszűnését követő 8 év, illetve amennyiben az érintett és az Adatkezelő között jogvita van folyamatban, úgy a jogvita jogerős befejeződése, illetve a jogerős határozat végrehajthatóságának elévülési ideje.

3.5. Egyéb adatkezelések

Jelen tájékoztatóban meg nem jelölt adatkezelésekről az Adatkezelő az adatkezelési művelet megkezdése előtt ad részletes tájékoztatást, és szerzi be a szükséges hozzájárulást.

4. Az Adatfeldolgozók adatai, az adatfeldolgozás legfontosabb szabályai

Az Adatkezelő a honlap üzemeltetéséhez és a szerződések teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a jogszabályi lehetőségénél fogva továbbítja az értékesítő és/vagy szolgáltatásokat nyújtó partnereinek.

4.1. iWebMa Magyarország Kft., székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 31.

 • átadott adatok köre: weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatok
 • adatfeldolgozási cél: a honlap üzemeltetése, karbantartása
 • adatkezelés időtartama: az adatfeldolgozás alapjául szolgáló szerződés megszüntetéséig
 • jogalap: adatkezelő jogos érdeke.

4.2. Google (Google Analytics), https://www.google.com/about/datacenters/

 • átadott adatok köre: cookie adatok
 • adatfeldolgozási cél: weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k)
 • adatkezelés időtartama: 2 év
 • jogalap: adatkezelő jogos érdeke.

4.3. ………………….., székhely: …………………..

 • átadott adatok köre: weboldal adatok
 • adatfeldolgozási cél: tárhely-szolgáltatás, a weboldal adatok tárolása és biztonsági háttérmentése (űrlap beküldések is)
 • adatkezelés időtartama: az adatfeldolgozás alapjául szolgáló szerződés megszüntetéséig
 • jogalap: adatkezelő jogos érdeke.

4.4. The Rocket Science Group, LLC (MailChimp), székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

 • átadott adatok köre: név, e-mail cím
 • adatfeldolgozási cél: hírlevél küldő felület üzemeltetése, karbantartása
 • adatkezelés időtartama: az adatfeldolgozás alapjául szolgáló szerződés megszüntetéséig
 • jogalap: az érintett hozzájárulása, az adatkezelő jogos érdeke.

4.5. Quality’74 Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1088 Budapest, József körút 19. III. emelet 6.

 • átadott adatok köre: könyveléshez szükséges adatok
 • adatfeldolgozási cél: könyvviteli szolgáltatások elvégzése, adójogi kötelezettségek teljesítése
 • adatkezelés időtartama: az adatfeldolgozás alapjául szolgáló szerződés megszüntetéséig
 • jogalap: jogi kötelezettségek teljesítése.

4.6. ”SZENCZI” DIVIZOR Üzletviteli- Tanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1088 Budapest, József körút 19. III. emelet 6.

 • átadott adatok köre: könyvvizsgálathoz szükséges adatok
 • adatfeldolgozási cél: könyvvizsgálat elvégzése
 • adatkezelés időtartama: az adatfeldolgozás alapjául szolgáló szerződés megszüntetéséig
 • jogalap: jogi kötelezettségek teljesítése.

4.7. Dr. Ary Petronella egyéni ügyvéd, székhely: 4024 Debrecen, Csapó utca 6. I/8.

 • átadott adatok köre: jogi eljáráshoz szükséges adatok
 • adatfeldolgozási cél: az Adatkezelő jogi igényeinek érvényesítése során, illetve az Adatkezelővel szemben támasztott igények esetén az Adatkezelő jogi képviseletének ellátása
 • adatkezelés időtartama: az eljárás befejeződéséig, illetve elévülésig, vagy a megbízási jogviszony megszűnéséig
 • jogalap: adatkezelő jogos érdeke, jogi kötelezettségek teljesítése.

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit jogszabályi keretek között az Adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

Az Adatkezelő deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

Az Adatkezelő az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad.

5. Adatbiztonság, adattárolás

5.1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

 • az integritást és bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetések kivédése érdekében az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszer-megfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az Adatkezelő az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő által az adatbiztonság érdekében végrehajtandó technikai és szervezési intézkedéseket az Adatkezelő részletes adatkezelési szabályzata rögzíti.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

5.2. Adattárolás

Az Adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
 • változatlansága igazolható (adatintegritás),
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

6.1. Hozzájárulás visszavonása

Az érintett hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén az érintett bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az Adatkezelő az erről szóló értesítés kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül törli az érintett személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan.

6.2. Tájékoztatáshoz (hozzáféréshez) való jog

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított észszerűen rövid időn belül, maximum azonban egy hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Ettől eltérő esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

Az érintett tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Az Adatkezelő kinek továbbítja ezeket az adatokat?
 • Meddig kerülnek tárolásra ezek az adatok?
 • Az érintettnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kapta az Adatkezelő az adatokat?
 • Hoz-e az Adatkezelő automatizált döntést az érintettre vonatkozóan a személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben az érintett arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmaz az Adatkezelő, továbbá az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 • Ha az érintett azt tapasztalta, hogy adatait az Adatkezelő nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbította, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
 • Az érintett kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól.

6.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő javítsa, illetve egészítse ki a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát, melynek az Adatkezelő köteles haladéktalanul eleget tenni.

6.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • ha megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezelte,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A személyes adatokat az Adatkezelő nem törölheti, amennyiben azokra szükség van:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből,
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő a törlés iránt haladéktalanul intézkedik.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatfeldolgozás céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

6.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy kérésére az Adatkezelő továbbítsa, amennyiben az adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásán vagy az érintettel / az érintett érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, továbbá nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.7. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben:

 • az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is,
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is.

A fenti esetekben az Adatkezelő a személyes adatokat törli, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha:

 • az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek keretében a profilozás ellen is tiltakozhat), ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat törli,
 • a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat törli, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6.8. Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fentiek nem érvényesek akkor, ha a döntés:

 • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A jogszabályi kötelezést kivéve az érintett ezekben az esetekben is kérheti az emberi beavatkozást a folyamatba, kifejezheti álláspontját és a döntéssel szemben kifogást nyújthat be.

Az Adatkezelő nem végez profilalkotást.

6.9. Eljárási szabályok

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

6.10. Jogorvoslati lehetőségek

Adatvédelmi hatósági eljárás

Amennyiben az érintett szerint a személyes adatok kezelése ellentétes az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy az érintett jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Web: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósághoz fordulás joga

Amennyiben az érintett szerint a személyes adatok kezelése ellentétes az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az a jogait, úgy az érintett jogosult bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az Adatkezelő székhelye vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A bírósági eljárásra az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:51-54. §-aiban foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.